Część 1 - Historia Orchówka
Ziemie okalające dzisiejszy Orchówek, Różankę i Włodawę były na początku ziemią niczyją, pustkami, pustymi łanami. Od VIII do X wieku należały do słowiańskiego plemienia Lędzian, Lędziców, nazwa którego etymologicznie wywodzi się od rdzenia lęd, lęda, oznaczającego krajobraz powstały w wyniku prowadzenia gospodarki wypaleniskowej. Prawdopodobnie w IX wieku Lędzianie zostali zhołdowani przez książąt państwa wielkomorawskiego[1], a pograniczne obszary plemienia, w międzyrzeczu Bugu i Wieprza stanowiły system obronny nazwany później Grodami Czerwieńskimi[2]. Do roku 981 Grody Czerwieńskie należały do państwa Mieszka I[3], w latach 981-1018 wchodziły w skład Rusi Kijowskiej[4]. W roku 1018, po rozgromieniu Niemców i zawarciu pokoju w Budziszynie[5] ruszył Bolesław Chrobry[6] na Kijów i wcielił Grody pod swoje berło.

Po śmierci Bolesława Chrobrego książę kijowski Jarosław Mądry[7], korzystając z dogodnej sytuacji politycznej za rządów Mieszka II[8] – następcy Bolesława, przyłączył w roku 1031 Grody do Rusi. W latach 1065-1077, w okresie interwencji Bolesława Śmiałego[9] na rzecz kijowskiego księcia Izasława,[10] ziemie tutejsze znów z przerwami należały do Polski i w XII wieku ponownie znalazły się w granicach, tym razem Rusi Halicko-Wołyńskiej[11], której twórcą był Roman Halicki[12].

To on podporządkował sobie Kijów, umocnił wpływy na Litwie, odnowił stosunki dyplomatyczne z Bizancjum,[13] zawarł sojusze z Polską i Węgrami, a jego dominium obejmowało ziemie od Sanu i Wieprza na zachodzie po wododział Bugu i Niemna, bagna górnej Prypeci i górny bieg Bohu.

W roku 1205 Roman zerwał sojusz z książętami polskimi, co spowodowało jego klęskę i śmierć 19 czerwca tegoż roku w bitwie z Polakami pod Zawichostem[14]. Na Rusi Halicko-Wołyńskiej nastąpił czterdziestoletni okres wojen feudalnych i obcych interwencji: w 1205 roku napadli na Ruś Litwini, w 1207 roku Andrzej II[15] z węgierskiej dynastii Arpadów wkroczył z wojskiem na ziemię halicko-włodzimierską i przyjął tytuł króla Halicza[16] i Włodzimierza[17] – Galiciae Lodomeriaeque rex.

Jesienią 1221 roku wybuchło powstanie, wojska węgierskie zostały rozbite, a panowanie rozpoczął Daniel Romanowicz Halicki[18], który zachowując księstwo Włodzimiersko-Wołyńskie w sojuszu z Konradem Mazowieckim[19], połączył ziemie południowo-zachodniej Rusi, w 1229 roku opanował Wołyń[20], w 1238 Halicz i pobił pod Drohiczynem[21] Krzyżaków, którzy usiłowali zagarnąć Halicz. Rok później zdobył Kijów.
Daniel Romanowicz Halicki.
1. Daniel Romanowicz Halicki.


Pierwszy cios spadł na nasze ziemie w roku 1241. Wówczas mongolskie hordy pod dowództwem Bajdara[22] spaliły tutejsze osady i przez Lublin, Zawichost, Sandomierz, Wiślicę, Kraków doszli 9 kwietnia tegoż roku aż pod Legnickie Pole[23]. Kolejny raz wojska mongolskie grasowały tutaj zimą z roku 1287 na 1288 i dalej przez Lublin, Sandomierz dotarły do Gór Świętokrzyskich, gdzie zostały pokonane przez Leszka Czarnego[24]. Mimo najazdów następcy Daniela Halickiego panowali na tej ziemi do roku 1326.

Zachodmia granica
2. Zachodnia granica Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XIII w.Wspominaliśmy już wyżej, że mimo najazdów następcy Daniela Halickiego panowali na tej ziemi do roku 1326 kiedy to litewski książę Giedymin[25] wcielił Podlasie do swego księstwa.

Cały wiek XIV był wiekiem szybkich zmian politycznych na ziemiach leżących nad Bugiem. Krótko panował tu spokój. W grudniu 1340 roku tym razem wojska tatarskie spustoszyły bliższe i dalsze tutejsze okolice.

     W roku 1349 miała miejsce wyprawa Kazimierza Wielkiego na Ruś Halicko Włodzimierską. Po zaciętych walkach król opanował: Lwów, Halicz, Chełm, Brześć i Włodzimierz, a Jan Długosz zapisał: Obległszy grody Łuck i Włodzimierz, zdobywa je silną ręką. Potem posuwa wojsko w kierunku ziemi brzeskiej i w ciągu paru dni podbija pod swoje panowanie całą ziemię i zamek brzeski. Pozostałe bowiem warownie mniej silne poddawali dobrowolnie ich właściciele. Potem udał się do ziemi chełmskiej i po zdobyciu głównego zamku Chełma przy użyciu ciężkich kusz, z których nieustannie miotał pociskami, zagarnął sam wiele majątków i świetnych kosztowności.[26] Rok później litewski książę Kiejstut[27] odebrał Polakom Bełz, Brześć, Chełm, cały obecny powiat włodawski, spalił Czersk i Warszawę. W roku 1339 w Wyszehradzie[28] Kazimierz Wielki zawarł z królem węgierskim Karolem Robertem[29] układ, w myśl którego w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza III Wielkiego tron polski miał przypaść Andegawenom. Król zmarł bezpotomnie, a na polskim tronie zasiadł Ludwik,[30] który w roku 1372 oddał zdobyte przez Kazimierza Wielkiego ziemie w zarząd Władysławowi Opolczykowi[31], a na przełomie lat 1378 i 1379 osadzając na nich starostów węgierskich wcielił do Węgier. W granicach Korony Królestwa Polskiego[32] ziemia, na której leży dzisiejszy Orchówek znalazła się ponownie około roku 1387, bowiem wówczas królowa Jadwiga[33] przyłączyła ziemię chełmską do Polski, a Jan Długosz odnotował w swoich Rocznikach: Kiedy król polski Władysław[34] był zajęty wyprawą na Litwę, jego żona, najjaśniejsza królowa Jadwiga, pragnąc zapewnić wzrost Królestwa Polskiego, z drugim wojskiem złożonym z panów i rycerzy polskich udała się na Ruś. Cieszyła się zaś tak wielką sympatią i przywiązaniem u rycerzy, że wszyscy ulegali jej jak mężowi i posłusznie wykonywali wszystkie jej rozkazy. W krótkim zaś czasie zdobywa zamki… a wspomniane ziemie ruskie oderwane niesłusznie i wbrew prawu od Królestwa Polskiego jednoczy i przyłącza do tegoż Królestwa Polskiego, by tym bohaterskim czynem zasłużyć sobie na wieczną pamięć w sercach Polaków.[35] Według autora Herbarza Kaspra Niesieckiego już Kazimierz Wielki w 1342 roku po zajęciu Rusi utworzył województwo ruskie i na powiaty podzielił, w których wojewodów, kasztelanów, starostów, sędziów i innych urzędników, obyczajem polskim przełożył. … obszerne to województwo i wiele miast przednich w sobie zamyka, jak to Lwów, Przemyśl, Sanok, Krosno, Halicz, Trembowlę, Chełm, Krasnystaw.[36] Województwo ruskie podzielono na 6 ziem: Lwowską, Przemyską, Sanocką, Halicką, Chełmską i Żydaczowską. Ziemia Chełmska – pisał Samuel Orgelbrand – niegdyś część księstwa Włodzimierskiego, została przyłączona do dawnej Polski 1377 i weszła w skład województwa Ruskiego, ustanowionego na początku XV wieku. Składa się z dwóch powiatów chełmskiego i krasnostawskiego….[37]


Herb
3. Herb województwa ruskiego.Granica powiatu chełmskiego przebiegała: Na północy linia graniczna z powiatem brzeskim i Litwą idzie, opuściwszy brzeg Piwoni, najprzód ku południo-wschodowi, wymija Turno, mając je na prawo, wyrzyna się po pod Lubień, z lewej, ku rzece Włodawce (do Bugu); następnie od Suchowoli posuwa się z biegiem tej rzeki aż do jej ujścia poczem idzie nieco po samym Bugu, przeciw wody, skąd powyżej Orchówka, opuściwszy tę rzekę, zwraca nagle ku północy, mając Komorówkę i Przyborów po lewej stronie, skąd zwracając ku południo-wschodowi dochodzi aż po pod Radeż; poczem przybiera zwrot ku połd.-wsch., przeciska się pomiędzy jeziorami Orzechowskim z lewej strony, a Piszczą z prawej, zostawia jezioro Moszne – po prawej też stronie i dobiega do linii dzielczej starostwa ratneńskiego; którą to linią pod jeziorka Kołpino i Korzec dociera nareszcie, poniżej Jarowic, aż do Prypeci.[38] Właśnie do powiatu chełmskiego należał Orchówek.


KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Prywatne miasta, którymi przez wieki były Orchówek, Różanka i Włodawa stosunkowo często zmieniały właścicieli. Władali tą ziemią przedstawiciele najprzedniejszych rodów ruskich, litewskich i polskich.

Dzieje Orchówka jako osady a później miasta wiązać można z rodem Krupskich, którzy żyli w swojej dziedzicznej wsi Orchów, położonej po drugiej stronie Bugu, już w drugiej połowie XV wieku, bowiem pierwsze informacje o ich dziedzicznej wsi pochodzą z roku 1466. Adam Boniecki pisał: Krupscy herbu Korczak ze wsi Krupe, w ziemi chełmskiej, gdzie dziedziczyli i na Orchowie i z niego się pisali. Jan, Stanisław, Mikołaj i inni bracia młodzi, dziedzice Orchowa, odgraniczają w 1466 r. od Sobiboru. Z innych braci, znani są jeszcze Olechno, Sieńko i Waśko. Wymienieni bracia za wyłączeniem Mikołaja, dopełnili w 1470 r. działu dóbr Krupe i Orchowa.[39]

 

KRUPSCYherb rodu Krupskich
4. Herb rodu Krupskich.

 
Wspomniany wyżej Jan był wówczas zapewne osobą znaną i wpływową skoro jego nazwisko odnotowano pod rokiem 1481, jako uczestnika sądów w Chełmie, a syn Jana Jerzy wsławił się bohaterskimi czynami podczas wyprawy króla Jana Olbrachta [40] na Mołdawię[41] w 1497 roku. Antoni Wieniarski podaje, że 26 października tegoż roku Jerzy Krupski uratował życie królowi, gdy w lasach bukowińskich pod Koźmianem Polacy zostali niespodziewanie zaatakowani przez wojsko mołdawskie oraz posiłki tureckie, wołoskie i tatarskie. W toku bitwy pod polskim królem ubito dwa konie, a sam monarcha miał utracić miecz. Krupski przyszedł mu z pomocą, podał swój miecz i tak go ocalił, za co później w ciągłych był łaskach i doszedł znakomitych dostojeństw.[42]

Jerzy za swoje bohaterstwo otrzymał 14 kwietnia 1502 roku od króla Aleksandra Jagiellończyka[43] starostwo[44] chełmskie, ale już 21 kwietnia zrezygnował z tej godności na rzecz starostwa bełskiego. W tym samym roku zdołał jeszcze ufundować drewniany kościółek w Orchówku. Złe to były czasy dla ziemi nadbużańskiej. W 1500 roku najazd tatarski dotarł aż nad Wisłę, w 1504 podobny najazd, tym razem na ziemie nadbużańskie. Tatarzy spalili wówczas Orchówek i orchowski kościółek oraz spustoszyli całą ziemię włodawską.

5 lutego 1506 roku król Aleksander nadał Jerzemu przywilej lokacyjny dla Orchówka pisząc: Król z wsi Orchow, stanowiącej własność Jerzego Krupskiego, starosty bełskiego, eryguje miasto na prawie magdeburskim i ustanawia w nim jarmarki coroczne na święto Jana Chrzciciela[45] i na św. Michała,[46] a także w każdy czwartek targi tygodniowe.[47]

Tuż po otrzymaniu przywileju lokacyjnego, ufundował Jerzy, drugi kościół, tym razem parafialny, który erygował w 1507 roku ówczesny biskup chełmski Mikołaj Kościelecki.[48]

We wspomnianym już regestrze 1507 roku zapisano: Mikołaj z Bożej łaski biskup chełmski na wieczną rzeczy pamiątkę. … Gdy szlachetnie urodzeni panowie Jerzy Krupski starosta bełski i Chrystian, bracia urodzeni dziedzice Orchowa …w dobrach swoich dziedzicznych miasta Orchowa naszej diecezji wybudowali i na nowo z gruntu zbudowali … Kościół obecny i jego zarządca będzie miał dwa łany magdeburskie[49] z dóbr na Orchowie, łąki należące do dwóch łanów. Kościół położony przy ogrodach naprzeciwko pastwisk Kozłów. Będzie miał kram z wódką przy cmentarzu i kościele … dziesięciny[50], mielenie, wolne łowienie. … Działo się w Krakowie 1 marca 1507 roku[51].

Ów biskup – pisał Mirosław Korolko – w akcie erekcyjnym zaznaczył: Oddajemy kościół w Orchówku na cześć i chwałę Wszechmogącemu Bogu, Najświętszej Maryi Pannie i św. Janowi Jałmużnikowi. Do dnia dzisiejszego utrzymała się tradycja, że pierwszy kościół parafialny w Orchówku stał na miejscu zwanym dziś „Kościeliskiem”, odległym od obecnej świątyni ok. 500 m. w kierunku północnym. Przy kościele tym miała znajdować się drewniana kaplica poświęcona św. Antoniemu z wizerunkiem świętego z Padwy. W obrębie nowo założonego miasteczka została również zbudowana cerkiew prawosławna (potem unicka), wzmiankowana w dokumentach od 1510 r.[52]

Wracając do życiorysu Jerzego Krupskiego dodać należy, że w 1509 r. otrzymał od króla Zygmunta Starego[53] kasztelanię[54] brzeską i w 1515 roku kasztelanię lwowską. Jerzy żenił się dwukrotnie. Jego pierwszą żoną była Beata z Buczacza, córka wojewody ruskiego Jakuba. Po jej śmierci ożenił się w 1519 roku z Małgorzatą z Rozwady. Z obu małżeństw miał Jerzy pięciu synów: Stanisława, Jana, Hieronima, Krzysztofa i Janusza. W 1519 roku miał miejsce kolejny najazd Tatarów. Spustoszony został prawie cały Orchówek, zagrożona cała ziemia brzeska, chełmska i lubelska. Z tych właśnie powodów 30 kwietnia 1522 roku król Zygmunt Stary potwierdził przywilej Aleksandra Jagiellończyka pisząc: Zygmunt z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, pruski etc. Obwieszczamy wszystkim, że szlachetnie urodzony Jerzy Krupski z Orchowa, kasztelan lwowski … wobec nas przedłożył przywilej najmiłościwszego Aleksandra, brata i poprzednika naszego … co do fundacji miasta i wioski naszej dziedzicznej Orchow, w ziemi chełmskiej położonego, w którym dany jest dwunastoletni okres wolnizny. Wszystkim i każdemu z osobna mieszczanom w tymże mieście osiedlić się chcącym, lub osiedlonym, od wszystkich i poszczególnych podatków i kontrybucji na rzecz Rzeczypospolitej obwieszczamy, że gdy z różnych przyczyn, a najbardziej wojen od Tatarów ziemie ruskie niszczących … uwalniamy mieszczan na lat dziesięć od płacenia czopowego[55] i innych starych podatków z wyjątkiem podatków nowych.[56]

W oparciu o powyższy królewski dokument w 1522 roku Jerzy Krupski wydał akt lokacyjny, którego mocą wydzielił mieszczanom grunty orne, ogrody i łąki, pozwolił na budowę browaru i warzelni piwa, nadał prawo łowienia ryb, drobnej zwierzyny i ptaków, ustalił, że od roku 1534 mieszkańcy Orchówka będą płacili czynsz w wysokości 21 groszy,[57] 1 korca[58] owsa z 3 włók [59] gruntu, ustalił wysokość osepów[60] a ponadto ustalił obowiązek ochrony grobli i młynów przed powodziami.

Wacław Grodecki [61] wydał w Bazylei mapę Polski z indeksem, w którym wśród 724 nazw geograficznych, obok Lublina, Chełma, Łukowa i Parczewa widnieje Orchówek, a nie ma tam, pobliskiej przecież, Włodawy. Niczego nie zmienia również to, że Włodawa należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, bowiem na mapie Grodeckigo odnotowane są również miejscowości leżące za Bugiem, w tym rzeka Prypeć.

Orchowek na mapie
5. Orchówek (Orchow) na mapie Wacława Grodeckiego z 1561 r.


Nastał rok 1569, rok ważnych wydarzeń polityczno-społecznych dla Ziem Nadbużańskich. W dniach 1 i 4 lipca na sejmie w Lublinie zaprzysiężono akt unii lubelskiej. Odtąd Wielkie Księstwo Litewskie zostało połączone z Koroną unią realną na zasadzie równości. Lubelska unia przewidywała wspólnego monarchę, wybieranego i koronowanego jednocześnie na króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego. Wielkie Księstwo zachowywało osobne urzędy centralne, w tym hetmanów wielkiego i polnego litewskiego, osobną administrację, skarb, armię i prawa sadowe.

W wyniku unii w skład Rzeczypospolitej weszło 6 prowincji: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Prusy Królewskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty[62] z Kurlandią[63] i Semigalią.[64]

Wielkie Księstwo Litewskie podzielone zostało na 9 województw: Wileńskie, Trockie, Nowogródzkie, Smoleńskie, Połockie, Witebskie, Mścisławskie, Mińskie, Brzeskie-litewskie i księstwo żmudzkie na prawach województwa. Województwo Brzesklie-litewskie składało się z powiatów brzeskiego i pińskiego. Włodawa weszła w skład powiatu brzeskiego. Odtąd Włodawa znalazła się w granicach Litwy, Orchówek – Korony, rzeką graniczną stała się Włodawka.

Pogranicze
6. Pogranicze polsko-litewskie.
 

Rzeka Włodawka
7. Włodawka – rzeka graniczna między Koroną i Wielkim Księstwem Litewskim (fot. sierpień 2008).


Przerwijmy na chwilę omawianie dziejów Orchówka i wspomnijmy o Adamie Hipacym Pocieju i Unii Brzeskiej, bowiem Unia w znaczący sposób wpłynęła na dalsze losy Orchówka i całej Ziemi Nadbużańskiej.

Z genealogii rodu Pociejów[65] wynika, że Adam przyszedł na świat w rodzinie prawosławnej, jak sam pisze 12 sierpnia 1541 roku w Rohaczewie.[66] Rodzicami jego byli Lew Patejewicz Tyszkiewicz, dworzanin królowej Bony [67] w latach 1537-1546, a następnie pisarz litewski, oraz Hanna córka wojskiego[68] brzeskiego litewskiego Andrzeja Borysowicza Łozki.[1]Wielkomorawskie Państwo, państwo Słowian zachodnich, którego książęta rozciągnęli swoją władzę na plemiona czeskie, Górny Śląsk, Panonię (obecnie tereny zachodnich Węgier, wschodniej Austrii, Słowenii i Chorwacji), oraz przypuszczalnie nad ziemią Wiślan i Lędzian. Około 894 r. państwo podupadło z powodu waśni dynastycznych i na początku X w. zostało rozbite przez Węgrów.

[2]Grody Czerwieńskie, ziemia czerwieńska, termin określający terytorium, którego główny trzon stanowiło dorzecze Huczwy z ośrodkiem w Czerwieniu (ob. Czermno, wieś nad Huczwą); granicę wschodnią stanowił Bug, zachodnią rzeka Wieprz, na południu ziemia bełska, na północy partie południowe późniejszej ziemi chełmskiej.

[3]Mieszko I (około 935–992), pierwszy historyczny przedstawiciel dynastii Piastów, książę polski od 960 r., twórca państwa polskiego, syn Siemomysła.

[4]Ruś Kijowska, państwo w Europie Wschodniej, utworzone w IX w. w wyniku zjednoczenia plemion wschodniosłowiańskich wokół Kijowa jako stolicy i Nowogrodu Wielkiego; inne główne miasta: Czernihów, Perejasław, Smoleńsk, Psków i Połock.

[5]Budziszyn, Bautzen, łużyckie Budyšin, miasto we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, nad Sprewą. Gród słowiański, w X wieku zajęty przez Niemców, pokój w Budziszynie w 1018 r. między Bolesławem Chrobrym i cesarzem niemieckim Henrykiem II pozostawił przy Polsce Łużyce i Milsko.

[6]Bolesław I Chrobry (około 967–1025), książę polski od 992 r., król polski w 1025 r., syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy.

[7]Jarosław Mądry (978–1054), książę kijowski od 1019 r.

[8]Mieszko II Lambert (990–1034), z dynastii Piastów, król polski w latach 1025–1032, książę Polski w latach 1033–1034, drugi syn Bolesława I Chrobrego.

[9]Bolesław II Śmiały, zwany też Szczodrym (ok. 1040–1081), książę od 1058 r. i król polski od 1076 r., syn Kazimierza I Odnowiciela, brat Władysława I Hermana.

[10]Izasław, Iziasław (1024–1078), książę kijowski w latach 1054–1068 i od 1077 r., syn Jarosława Mądrego; ożeniony z Gertrudą, siostrą Kazimierza I Odnowiciela; wypędzony z Kijowa, odzyskiwał tron przy poparciu polskiego monarchy w latach 1069 i 1077.

[11]Ruś Halicko-Wołyńska, państwo powstałe 1199 r. w wyniku zjednoczenia księstw Halickiego i włodzimiersko-wołyńskiego.

[12] Roman Halicki († 1205), książę Nowogrodu Wielkiego w latach 1168–1169, włodzimiersko-wołyński 1170–1205 i jednocześnie w latach 1199–1205 halicki, zjednoczył Ruś Halicko-Wołyńską i w 1202 r. rozszerzył swą władzę na Kijów.

[13] Bizancjum, Cesarstwo Bizantyjskie, cesarstwo wschodniorzymskie, państwo istniejące w latach 395–1453.

[14] Zawichost, miasto w województwie świętokrzyskim, powiat sandomierski, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, nad Wisłą. Od XI wieku gród kasztelański przy przeprawie przez Wisłę; w 1205 pod Zawichostem Leszek Biały pokonał księcia halickiego Romana Mścisławowicza, który tu poległ.

[15] Andrzej II (1175–1235), król węgierski od 1205, syn Beli III; 1211 sprowadził do Siedmiogrodu Krzyżaków, ale za próbę uniezależnienia się od władzy królewskiej wypędził ich w 1224; wspólnie z Leszkiem Białym osadził przejściowo w latach 1214–1219 swojego syna Kolomana w Haliczu.

[16] Halicz, Hałycz, miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie iwanofrankowskim, nad Dniestrem; od 1144 stolica Księstwa Halickiego, od 1199 Halicko-Wołyńskiego; jeden z najważniejszych ośrodków politycznych i kulturalnych Rusi; w 1241 zniszczony przez Tatarów; w 1349 przyłączony do Polski.

[17] Włodzimierz Wołyński, Wołodymyr-Wołynśkyj, miasto na Ukrainie, w Obwodzie Wołyńskim, nad Ługą, dopływem Bugu. Jeden z najstarszych grodów ruskich; wzmiankowany w 988; od 988 stolica księstwa włodzimiersko-wołyńskiego; ważny ośrodek handlowy i jedno z głównych miast Rusi; w 1349 zajęty przez Kazimierza III Wielkiego; obiekt walk polsko-litewskich; w 1370 opanowany przez Litwę; w 1569 połączony z Koroną.

[18] Daniel Romanowicz Halicki (1201–1264), książę wołyński w latach 1221–1238, halicki od 1238, król od 1255, zręczny polityk i dyplomata; połączył ziemie południowo-zachodniej Rusi; w 1237 pobił Krzyżaków pod Drohiczynem; w 1239 opanował Kijów; przeniósł stolicę z Halicza do Chełma; w czasie jego panowania nastąpił rozkwit polityczno-gospodarczy i kulturalny Rusi Halicko-Wołyńskiej.

[19] Konrad I Mazowiecki († 1247), książę mazowiecki i kujawski od 1202, krakowski w latach 1229–1231 i 1241–1243, syn Kazimierza II Sprawiedliwego; w 1202 podzielił się ojcowizną z bratem Leszkiem Białym, obejmując Mazowsze i Kujawy; dążył do opanowania Prus; w 1226 osadził w ziemi chełmińskiej Krzyżaków.

[20] Wołyń, historyczna dzielnica Rusi, a następnie Rzeczypospolitej, obejmująca obszar między górnym Bugiem a Słuczą, na południu sięgająca do Prypeci; siedziba plemienia Wołynian.

[21] Drohiczyn, miasto w powiecie siemiatyckim w województwie podlaskim, na południowym skraju Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Bugiem.

[22]Bajdar – wódz mongolski, dowódca najazdu na południową Polskę w 1241.

[23]Legnickie Pole, wieś gminna w powiecie legnickim, województwo dolnośląskie, na skraju Wzgórz Strzegomskich, na prawym brzegu rzeki Wierzbak, dopływem Kaczawy; 9 IV 1241 bitwa rycerstwa polskiego z Tatarami, która mimo klęski Polaków zahamowała pochód Mongołów na Zachód, poległ wówczas książę Henryk Pobożny.

[24]Leszek Czarny (†1288), książę łęczycki i sieradzki od 1260, krakowski i sandomierski od 1279, syn Kazimierza I, księcia kujawskiego, brat Władysława I Łokietka; w 1279 objął Małopolskę.

[25]Giedymin, Gediminas (1275–1341), wielki książę litewski od 1316, ojciec Olgierda, dziad Władysława II Jagiełły; twórca potęgi Litwy.

[26] J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1975, ks. 9, s. 321.

[27] Kiejstut, po litewsku Kęstutis († 1382), książę trocki, od 1345 współrządca, wraz z Olgierdem Litwy, syn Giedymina, ojciec Witolda; Kiejstut troszczył się o zachodnie pogranicze państwa, odpierał najazdy Krzyżaków i sam organizował przeciwko nim wyprawy, m.in. w 1370. Po śmierci Olgierda w 1377 usiłował utrzymać dotychczasowe współrządy z jego synem Jagiełłą, gdy jednak ten zawarł w 1380 nie obejmujący Kiejstuta pokój z Krzyżakami doszło do zbrojnego starcia; w 1382 uwięziony przez Jagiełłę w Krewie i tam zamordowany.

[28] Wyszehrad, Visegrád, miejscowość w północnych Węgrzech, w komitacie Peszt, na Wzgórzach Wyszehradzkich, na prawym brzegu Dunaju, miejsce zjazdów Kazimierza III Wielkiego i Karola Roberta.

[29] Karol Robert (1288–1342), założyciel dynastii andegaweńskiej na Węgrzech, król węgierski od 1308; ożeniony z Elżbietą Łokietkówną udzielał pomocy Władysławowi I Łokietkowi, jednemu ze swoich synów, Ludwikowi, zapewnił sukcesję w Polsce po Kazimierzu III Wielkim.

[30]Ludwik Węgierski (1326–82), syn Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny, ojciec królowej Jadwigi, król węgierski od 1342, król polski od 1370.

[31] Władysław Opolczyk (1330–1401), książę opolski od 1356, palatyn Węgier od 1367, wielkorządca Rusi w latach 1372–1378 i 1386–1387; bliski współpracownik Ludwika Węgierskiego, z jego ramienia w 1377 namiestnik Polski; w latach 1372–1377 książę lenny ruski, po śmierci Ludwika Węgierskiego nadal związany z jego dworem, uczestnik rozmów z Jagiełłą w sprawie małżeństwa z Jadwigą; w 1392 oddał Krzyżakom w zastaw ziemię dobrzyńską; pertraktował w sprawie rozbioru Polski między zakon krzyżacki i Luksemburgów; w latach1391–1396 zmuszony do uległości przez Władysława II Jagiełłę i pozbawiony większości posiadłości. Przeniósł obraz Matki Bożej z Bełza do Częstochowy, fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w 1382.

[32]Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae, pojęcie występujące od połowy XIV w., określające państwo polskie powstałe po okresie rozdrobnienia oraz jego prawa zwierzchnie do poszczególnych terytoriów, niezależnie od osoby panującego. Od schyłku XIV w. z Koroną Królestwa Polskiego, traktowaną jako czynnik nadrzędny wobec poszczególnych królów, pojęcie Korony obejmowało, poza ziemiami pozostającymi pod panowaniem króla polskiego, wszystkie ziemie historycznie i etnicznie polskie. Od unii lubelskiej w 1569 nazwa Korona była używana w przeciwstawieniu do Litwy jako drugiego członu państwa polsko-litewskiego. W XVII w. Korona utraciła część ziem, jednak mimo drobnych zmian terytorialnych nazwa przetrwała do rozbiorów.

[33] Jadwiga († 1399), święta, królowa od 1384, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, od 1386 żona Władysława II Jagiełły; w 1387 przyłączyła do Polski Ruś Halicką zajętą przez Węgrów; współdziałała w dziele chrystianizacji Litwy; zwolenniczka pokojowego rozstrzygnięcia sporów polsko-krzyżackich, domagała się zwrotu ziemi dobrzyńskiej; wykształcona, skupiła wokół siebie elitę umysłową Polski, przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej, uznana po śmierci za świętobliwą, kult potwierdzony w 1979, w 1997 kanonizowana.

[34] Władysław Jagiełło († 1434), w latach 1377-1401 wielki książę litewski, potem najwyższy książę litewski, od 1386 król polski.

[35] J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1981, ks. 10, s. 237-238.

[36] K. Niesiecki, Herbarz Polski, Warszawa 1979, passim.

[37]S. Orgelbrand S., Encyklopedyja Powszechna, Warszawa 1873, t. 3, s. 50.

[38]A. Wawryniuk, Powiat włodawski, historia, geografia, gospodarka, polityka. Monografia miejscowości, Włodawa 2010, s. 474.

[39] Boniecki Adam, Herbarz Polski, Warszawa 1908, t. XII, s. 349.

[40] Jan I Olbracht (1459-1501), syn Kazimierza Jagiellończyka, król polski od 1492. Panował tylko w Polsce. Na Litwie rządził jego brat Aleksander. Podjęta przez króla w 1497 wyprawa mołdawska zakończyła się klęską wojsk polskich.

[41]Księstwo Mołdawskie, Hospodarstwo Mołdawskie, Mołdawia, państwo istniejące od 1. połowy XIV w. do 1861. W latach 1387–1497 lenno Polski.

[42] A. Wieniarski, Włodawa i Różanka, Biblioteka Warszawska 1860, T. 3, s. 453.

[43]Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka, od 1492 wielki książę litewski, od 1501 król polski.

[44] Od przełomu XIII i XIV w. starosta był urzędnikiem mianowanym przez króla jako namiestnik prowincji lub ziemi, sprawującym pełnię władzy państwowej, bez prawa wydawania przywilejów. W połowie XIV w. pojawili się starostowie grodowi, zarządcy zamków i przylegających doń królewszczyzn, z uprawnieniami sądowymi wobec wszystkich stanów.

[45] 24 czerwca.

[46] 29 września.

[47] B. Seniuk, Orchówek. Studium historyczno-urbanistyczne, Lublin 1988, s. 43.

[48] Mikołaj Kościelecki († 1518), proboszcz kujawski, następnie biskup chełmski.

[49] Łan magdeburski = 23–28 ha.

[50] Dziesięcina – świadczenie na rzecz Kościoła w postaci dziesiątej części plonów.

[51] B. Seniuk, Orchówek. Studium historyczno-urbanistyczne cyt. wyd., s. 54.

[52] M. Korolko, Matka Boża Pocieszenia we Włodawie – Orchówku, Warszawa 1987, s. 10.

[53] Zygmunt I Stary (1467-1548), syn Kazimierza Jagiellończyka, król polski i wielki książę litewski od 1506.

[54] W Polsce kasztelan był urzędnikiem sprawującym władzę nad grodem lub okręgiem zwanym Kasztelanią, która stanowiła podstawową jednostkę podziału administracyjnego, kasztelan zajmował się obroną grodu i kasztelanii, ściąganiem danin i powinności od poddanych oraz sądownictwem. Od połowy XV w. zasiadał w radzie królewskiej, potem w senacie, miał obowiązek gromadzenia pospolitego ruszenia i doprowadzenia go do wojewody.

[55] Czopowe, podatek płacony przez mieszczan od wyrobu miodu, wina, piwa i wódki.

[56] B. Seniuk, Orchówek. Studium historyczno-urbanistyczne, cyt. wyd., s. 45.

[57] W tym czasie para butów kosztowała od 2 do 6 groszy.

[58] W Polsce w XIV-XVIII w. było w użyciu około 300 korców lokalnych. Korzec krakowski wynosił

   43,7 litra, gdański 54,7 litra, wrocławski 74,1 litra.

[59] Na Podlasiu obowiązywała włóka chełmińska, która równała się 30 morgom czyli około 17 ha.

[60] Osep, określenie rozmaitych danin uiszczanych w zbożu.

[61] Wacław Grodecki († 1591), ksiądz, kartograf, posługując się mapą, historyka i najwybitniejszego polskiego kartografa, księdza Bernarda Wapowskiego (†1535), wydaną w 1526, opracował mapę Polski.

[62] Inflanty, nazwa krainy historycznej obejmującej obecnie Łotwę i Estonię.

[63] Kurlandia, południowa część dawnych Inflant, położona nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Ryską, na wschodzie sięgająca po rzekę Dźwinę, obecnie wchodzi w skład Łotwy.

[64] Semigalia, południowa część Inflant.

[65] Genealogia Imienia Naszego, Przegląd Poznański, Poznań 1860, T. 30, s. 210-228.

[66] Rohaczew, miasto nad Dnieprem przy ujściu rzeki Druć koło Mohylewa. W tym czasie własność Pociejów, siedziba starostwa niegrodowego.

[67] Bona Sforza d’Aragona (1494-1557), księżna włoska, królowa polska od 1518, druga żona Zygmunta Starego. W 1556 popadła w konflikt z Zygmuntem Augustem i wróciła do Włoch.

[68] Wojski, w ówczesnej Polsce, urzędnik odpowiedzialny za spokój i bezpieczeństwo województwa lub ziemi w okresie, gdy wojewoda i kasztelan przebywali wraz ze szlachtą na wojnie.

 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej