SPIS ILUSTRACJI I BIBLIOGRAFIA

1.      Daniel Romanowicz Halicki – Ukraina i Moskwa od XV do XVII w., Mówią Wieki, 1995, nr 12, s. 16.

2.      Zachodnia granica Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XII w. – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 15.

3.      Herb województwa ruskiego – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 33.

4.      Herb rodu Krupskich – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 35.

5.      Orchówek – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 33.

6.      Pogranicze polsko-litewskie – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 18.

7.      Włodawka – ze zbiorów Tomasza Jabłońskiego (Warszawa).

8.      Adam Hipacy Pociej – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 48.

9.      Cerkwie drewniane – Derevjani cerkvi Cholmščiny ta Pidlassia, Krakiv 1941.

10.  Herb rodu Iwickich – ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

11.  Obraz Matki Bożej Pocieszenia – ze zbiorów Tomasza Korneluka (Włodawa).

12.  Herb rodu Leszczyńskich – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

13.  Herb rodu Pociejów – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 82.

14.  Hetman Wielki Litewski Ludwik Konstanty Pociej – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 73.

15.  Ojciec Kajetan Młynarski – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 76.

16.  Jan Jerzy Fleming – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 83.

17.  Izabela z Flemingów Czartoryska – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 76.

18.  Karta tytułowa Pielgrzyma z Dobromilu – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

19.  Adam Kazimierz Czartoryski – Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie. Radom ; Włodawa 2008, s. 59.

20.  Karty tytułowe prac A.K. Czartoryskiego – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 87.

21.  Kazimierz Pułaski – Włodawa. Kalendarium dziejów, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2004. s. 86.

22.  Ubiory kobiet z okolic Włodawy z XIX w. – Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1878, nr 265, s. 64.

23.  Ubiory mężczyzn z okolic Włodawy z XIX w. – Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1878, nr 265, s. 77.

24.  Dyspozycja względem Straży Ognia – Archiwum i Zbiory Rękopiśmienne Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.

25.  Kościół w Orchówku (rys. z 1853 r.) – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

26.  Drewniana cerkiew unicka – Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1878, nr 265, s. 65.

27.  Cmentarz wiejski – Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1878, nr 265, s. 67.

28.  Stanisław Zamoyski – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

29.  Dokumenty z XIX w. – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

30.  Walenty Lewandowski – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

31.  Dokument z XIX w. – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

32.  Por. Ludwik Kmicic-Skrzyński – ze zbiorów Izabeli M. Jabłońskiej (Warszawa).

33.  Chór z kościoła św. Ludwika – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

34.  Fragment 4-klasowej szkoły podstawowej – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

35.  Gen Leon Berbecki – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

36.  Gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

37.  Chata typowa dla Orchówka – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

38.  Fragment kościoła w Orchówku – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

39.  Stroje ślubne mieszkańców Orchówka (1927 r.) – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

40.  Pierwsza komunia święta (1938 r.) – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

41.  Dowód osobisty z 1924 r. – ze zbiorów Stanisława Chorążego (Warszawa).

42.  Fot. mieszkańców Orchówka – ze zbiorów mieszkańców Orchówka.

43.  Ceremonia pogrzebowa Maksyma Kosyka. – ze zbiorów mieszkańców Orchówka.

44.  Mogiła Maksyma Kosyka – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

45.  Fragment pracy S. Michalskiego – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

46.  Obligacja – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

47.  Most drogowy we Włodawie. – ze zbiorów Ireny Wilczyńskiej (Włodawa).

48.  Grupa oficerów 9 Dywizji Piechoty. – Ppłk. dypl. Adam Dzianott – ostatni dowódca 9 pułku artylerii ciężkiej Włodawa 1938-1939, Zeszyty Muzealne, Włodawa 2007, s. 147.

49.  Gen Franciszek Kleeberg – Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. Warszawa 1989.

50.  Remigiusz A Grocholski – ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

51.  Plan bitwy o Włodawę – Jak wojna przyszła do Włodawy, Zeszyty Muzealne, Włodawa 1999, s. 51.

52.  Gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński – Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. Warszawa 1989.

53.  Oddziały SGO Polesie – Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. Warszawa 1989.

54.  Aleksander Ber – ze zbiorów Izabeli M. Jabłońskiej.

55.  Michaił Kowalow – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

56.  Rosyjska ulotka propagandowa – ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

57.  Helena Korneluk – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

58.  Zaświadczenie tożsamości – ze zbiorów Stanisława Chorążego.

59.  Poświadczenie włodawskiego Urzędu Pracy – ze zbiorów Mariana Pancewicza (Warszawa).

60.  Pieczęcie urzędów niemieckich – ze zbiorów Izabeli M. Jabłońskiej.

61.  Niemiecka karta pracy – ze zbiorów Mariana Pancewicza.

62.  Legitymacja członkowska LTR – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

63.  Kwit opłaty za szarwark – ze zbiorów Stanisława Chorążego.

64.  Stroje ślubne mieszkańców Orchówka (1943 r.) – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

65.  Ks. Władysław Malawski – ze zbiorów Zbigniewa Woszczyńskiego (Włodawa).

66.  Pierwsza komunia święta (1945 r.) – ze zbiorów mieszkańców Orchówka.

67.  Mapa – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

68.  Zdjęcie budynku szkoły wraz z uczniami i wychowawcą – ze zbiorów mieszkańców Orchówka.

69.  Budynek szkoły podstawowej w Orchówku. – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

70.  Uroczystość nadania imienia szkole– ze zbiorów Tomasza Korneluka.

71.  Pocztówka z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

72.  Pocztówka z Orchówka – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

73.  Pamiątkowe zdjęcie z obchodów 500-lecia Orchówka – ze zbiorów Tomasza Korneluka

74.  Tablica upamiętniająca rocznicę lokacji Orchówka – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

75.  Umowa dzierżawy – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

76.  Karta Rybacka – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

77.  Powódź w Orchówku (1975 r.) – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

78.  Powódź w Orchówku (2000 r.) – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

79.  Zdjęcie rodzinne – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

80.  Tomasz Korneluk – ze zbiorów Tomasza Korneluka

81.  Akty nadania Kryształowego Serca i Medalu pamiątkowego – ze zbiorów Tomasza Korneluka.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

1.      Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty Operacyjne. Cz. 1 (13-17 VIII). Warszawa 1995.

2.      Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty Operacyjne. Cz. 2 (17-28 VIII). Warszawa 1996.

3.      Boniecki A., Herbarz Polski. T. 12. Warszawa 1908.

4.      Cicho D., Dzieje kościoła i klasztoru paulinów we Włodawie 1698-1694. Kraków 1994.

5.      Czuj M., Ksiądz Ludwik Telesfor Romanowski. Pamiętniki z dziejów miasta i parafii (1910-1919), Zeszyty Muzealne, T. 14. Włodawa 2007.

6.      Danielewicz J., Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyźnie 1918-1923. Lublin 1968.

7.      Diariusz Sejmu z lat 1830-1831. T. 1. Kraków 1907.

8.      Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Warszawa 1975.

9.      Dzieje Włodawy. Pod red. E. Olszewskiego i R. Szczygła. Lublin ;Włodawa 1991.

10.  Genealogia Imienia Naszego, Przegląd Poznański, T. 30. Poznań 1860.

11.  Jabłońska I., Czy napewno sto lat?, Zeszyty Muzealne, T. 14. Włodawa 2007.

12.  Jabłońska I., Trojaki i szóstaki L.K. Pociera, Zeszyty Muzealne, T. 13. Włodawa 2005.

13.  Jasienia P., Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii. Warszawa 2007.

14.  Komp. R., Wspomnienia z lat okupacji hitlerowskiej 1939 do 1945, maszynopis w zbiorach Biblioteki Miejskiej we Włodawie.

15.  Kopczyński S., Przemysł ludowyna tle stosunków gospodarczych powiatu włodawskiego. Warszawa ; Włodawa 1930.

16.  Korolko M., Matka Boża Pocieszenia we Włodawie – Orchówku. Warszawa 1987.

17.  Kossak Z., Błogosławiona wina. Warszawa 1972.

18.  Księga Adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa. Warszawa 1928.

19.  Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1994.

20.  Niemiecki K., Herbarz Polski. Warszawa 1979.

21.  Olgelbrand S., Encyklopedia Powszechna. T. 3. Warszawa 1873.

22.  Petrek J., Marynarze Generała Kleeberga. Warszawa 1986.

23.  Polak Kresowy. Chełm 1919.

24.  Pruszkowski J., Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu. Cz. 2. Lublin 1922.

25.  Pruszyński M., Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920. Warszawa 1995.

26.  Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo chełmskie. Warszawa 1986.

27.  Rolle A.J., Wybór pism. Cz. 1. Kraków 1966.

28.  Seniuk B., Orchówek. Studium historyczno-urbanistyczne. Lublin 1988.

29.  Sopocko J., Mój pluton. Warszawa 1937.

30.  Szczepański A., Jak wojna przyszła do Włodawy. Cz. 1 i 2. Zeszyty Muzealne, T. 9. Włodawa 1999.

31.  Wawryniuk A., Powiat włodawski: historia, geografia, gospodarka, polityka – monografia miejscowości. Włodawa 2010.

32.  Winiarski A., Włodawa i Różanka. Warszawa 1860.

33.  Wójcik A., Dzieje miasta w latach 1867-1918, Dzieje Włodawy. Lublin ; Włodawa 1991.

34.  Wróblewski J., Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie 1939. Warszawa 1989.

35.  Wyszczelski, L., Bitwa na przedpolach Warszawy. Warszawa 2000.

36.  Żenczykowski, T., Dwa komitety 1920, 1944: Polska w planach Lenina i Stalina – szkic historyczny. Warszawa 1990.

 

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

 

  1. Akt zakupu Uroczyska Stare Sioło Nr 248779 z roku 1921.
  2. Archiwum Państwowe w Lublinie, Tabele Likwidacyjne, sygn. 3272, Archiwum Zamoyskich z Włodawy, sygn. 9/II, poszyt niepaginowany.
  3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włodawie.
  4. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
  5. Relacje mieszkańców Orchówka: Jana Karczewskiego, Bronisława Korneluka, Bronisława Rusińskiego.
  6. Starostwo Powiatowe we Włodaw. Wydział Komunikacji.
  7. Urząd Gminy we Włodawie. Wydział Ewidencji Ludności.
 

 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej